សៀវភៅបញ្ញវន្ត Scholar Book
ភ្នាក់ងារចែកចាយសៀវភៅ និងប្រមូលផ្តុំឯកសារ

សៀវភៅបញ្ញវន្ត (Scholar Book) ជាភ្នាក់ងារចែកចាយសៀវភៅ និងប្រមូលផ្តុំឯកសារ

សេវាកម្ម
- ផ្តល់សេវាកម្មស្វែងរកសៀវភៅ និងប្រមូលផ្តុំឯកសារ
- ទទួលរៀបចំសៀវភៅដាក់តាមបណ្ណាល័យ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ
- ផ្តល់ការប្រឹក្សា និងរៀបចំបញ្ជីសៀវភៅទៅតាមតម្រូវការ
- ផ្តល់សេវាកម្មជ្រើសរើសសៀវភៅទៅតាមការអភិវឌ្ឍ

ទំនាក់ទំនងកម្មង់សៀវភៅ៖ https://t.me/ScholarBookCam
Tel: 098 868 442
ស្វែងរកសៀវភៅរាប់ពាន់ចំណង់ជើងនៅទីនេះ៖ https://books.scholarlibrary.com/
- Facebook Page: សៀវភៅបញ្ញវន្ត - Scholar Book

- Telegram channel: t.me/ScholarBookKH (សៀវភៅបញ្ញវន្ត - Scholar Book)

សៀវភៅអ្នកនិពន្ធ ស៊ូ សាវឿន​